kormany tamogatas

Vim LOGO

Mol logo

kallos logo_01

Könyv- és cédébemutató: megjelent a Kallós Archívum

Zsúfolásig telt csütörtökön este a kolozsvári főkonzulátus rendezvényterme, ahol az érdeklődők megismerkedhettek a Kallós Archívum című, 20 CD-ből álló, a neves néprajzkutató által összegyűjtött népzenét tartalmazó lemezekkel, illetve Csete Örs Az utolsó magyar című kötetével.

Magdó János főkonzul előbb Kallós Zoltánt kérte fel Csete Örs kötetének a méltatására, a szerző az Apáczai Közalapítvány ügyvezetője volt tizenkét éven át, jelenleg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő főigazgatója.

Kallós Zoltán elmondta: Csete Örs fáradhatatlanul járta a szórványban azokat a falvakat, ahol már csak néhány magyar él, de van olyan település is, ahol csupán egyetlen egy. Nemcsak Erdélyt, hanem Felvidéket, Kárpátalját, Délvidéket is bejárta, így ezekről a vidékekről is ki lehetne adni egy-egy ilyen kötetet. – Sajnos, ebbe a könyvbe csak egy nagyon kicsi része került bele azoknak a falvaknak, ahol ilyen szomorú a helyzet. Kritizálnom kell a papságot, mert nem sokat törődnek a szórvánnyal, de a gyülekezetekkel sem. Ezt hivatásszerűen kellene végezni, hittel és odaadással, minden önzés nélkül. Nem akarok neveket említeni, de Válaszút környékéről is sokakat felsorolhatnék a papok közül, akik nem nagyon törődnek a hívekkel, pusztulnak az egyházi birtokok és a magyarság. Dicsérni tudom csak Csete Örs munkáját, gyönyörű szövegek, népdalok, fotók vannak ebben a kötetben – mondta Kallós Zoltán.  

 A szerző rávilágított azokra i történésekre, amelyek arra in­dították, hogy a számtalan fo- óból, és akülönböző helyszí- leken tett látogatások tapaszta­lataiból végül összeálljon a kö­tet. - „Leestem a létráról”, mond­ta a 98 éves Feri bácsi, és hozzá­tette, „mert nem volt, aki tart­sa”. Ez Kolozsárról mintegy har­minc-kilométerre történt egy fa­luban, ahol Feri bácsi az egyet­len magyar. Körülbelül 6-7 év­vel ezelőtt elég sokat jártam erre­fele, az Apáczai Közalapítvány­nak voltam 12 évig az ügyveze­tője, így ismerkedtem meg Kallós Zoltánnal, a Kallós Alapítvány­nyal, a szamosújvári Téka Ala­pítvánnyal, vagy akár a kolozs­váriakkal. Sok történetet láttam- hallottam, egyszer aztán eszem­be rémlett „az utolsó magyar” ki­fejezés, rájöttem, hogy én több ilyen emberrel találkoztam, és valahogy meg kellene örökíte­ni ezt - magyarázta Csete Örs. Hangsúlyozta: évente 45 ezer­rel vagyunk kevesebben a Kár­pát-medencében. - Ezt mi Ma­gyarországon nem érzékeljük, de ez azt jeletni, hogy egy városnyi lakosság tűnik el a térségből, eb­ből a 45 ezerből bő 35 ezret Ma­gyarország „szállít”. A Központi

Statisztikai Hivatal 2010 októbe­rében bocsátotta ki a hírt, hogy Magyarország lakossága tízmil­lió alá csökkent. Meg lehet néz­ni a honlapon ezeket az adatokat, évente 25 és 45 ezer között csök­ken Magyarország népessége, és a Magyarországgal szomszédos országokban is a magyar ajkú népesség hasonlóan csökkenést mutat - fejtette ki a szerző. Ezt követően vetített képes előadást hallgathattak meg a jelenlévők a kötet anyagáról. Végül Csete Örs hangsúlyozta: a könyvet elsősor­ban magyaroszágiaknak szán­ta, a szórványról készült, és arról próbál elmondani valamit az ot­taniaknak.

A Kallós Zoltán gyűjtemé­nyéből megjelent CD-kiadványo- kat Könczei Csongor néprajzku­tató mutatta be. - A gyűjtés nem lehet öncélú, szokta mondogat­ni Kallós Zoltán. És való igaz, hiszen a népi kultúra, a folklór eredendően a mindenkié. Kallós Zoltán munkássága példaértékű mind a folklorisztikai gyűjtések minősége és mennyisége, mind az évtizedek alatt általa össze­gyűjtött anyag közzététele szem­pontjából - magyarázta Könczei.

A gyűjtemény nagy része az elmúlt évtizedekben különbö­ző hanghordozókon már meg­jelent, de van köztük teljesen új anyag is, jegyezte meg a mélta­tó. Három aspektus miatt is fon­tos ez a gyűjtemény: a dokumen­tumérték, a forrásérték, illetve a népművészeti érték szempontjá­ból, hívta fel a figyelmet a nép­rajzkutató.

A méltatást követően Kallós Zoltán megjegyezte: mintegy 14 ezer felvétele van letétben a Ma­gyar Tudományos Akadémián, annak idején nem merte itthon tartani a házkutatások miatt. Előkészületben van egy újabb balladák könyve, 500 balladá­val, hangzó melléklettel (erede­ti felvételekkel). Ezenkívül van még körülbelül nyolcvanórányi videófelvétel, amit szintén érde­mes lenne kiadni, fűzte hozzá.

A rendezvényen közremű­ködtek a válaszúti gyerekek, va­lamint a Harmadik zenekar.

www.szabadsag.ro

 

 

VÁLASZÚTI HÍRMONDÓ

a válaszúti diákok újsága 

final

        

         FŐ TÁMOGATÓINK

 

1227653 

images

 

communitas fuggoleges

 

Soros

 

77

 

dension

 

kormany

 

nefmi

 

Kim

 

ministerul cultelor

 

sigla-consiliul-judetean-cluj

 

nemzeti alapitvany

 

balassi

 

 

 

PARTNEREINK

 

irinyi

 

dorog

 

 

TEKA

 

Face-time Tv

 

160x280px

 

Oldalainkat 86 vendég böngészi