kormany tamogatas

Vim LOGO

Mol logo

 

kallos logo_01

A népzene nem titkol el sem örömet, sem bánatot (Beszélgetés Kallós Zoltánnal)

 „Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk. Ez a kultúra őrzött meg minket ezer éven át Európában, ezeket a hagyományokat kötelességünk éltetni és továbbadni a következő nemzedékeknek” – a Kossuth- és Magyar Örökség-díjas Kallós Zoltán lapunk érdeklődésére fogalmazta meg ezeket a gondolatokat hét végi sepsiszentgyörgyi fellépése alkalmából. A mezőségi Válaszútról származó neves népdal- és népzenegyűjtő szerint, ha ilyen szellemi javakkal táplálkozunk, biztos, még ezer évet kibírunk Európában.

Kallós Zoltán és a Harmadik zenekar vasárnap esti sepsiszentgyörgyi koncertjén

Kallós Zoltán és a Harmadik zenekar vasárnap esti sepsiszentgyörgyi koncertjén


– Több mint hetven évvel ezelőtt írta Kodály Zoltán, hogy „el kell jönni az időnek, mikor a népzene is a magyar műveltség alapköveihez számít”. Eljött-e ez az idő?
– Lassan, de jövöget. Tudjuk azt, hogy mindenkinek van egy anyanyelve, és kell legyen egy zenei anyanyelve is. Nekünk, magyaroknak csakis a magyar lehet a zenei anyanyelvünk. Ehhez szorosan kapcsolódik a mozgáskultúra, ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. Valamikor az úri osztálynak és a középrétegnek a zenei kincse azonos lehetett, s bár magunkkal hoztunk egy keleti örökséget, nyugati hatásra megkülönbözött az úri osztály zenei ízlése. Például Válasz­úton, Bonchidán számon tartanak egy ritka legényes táncdallamot, amiről azt tartják, hogy Rákóczi ritkamagyarja vagy indulója. Székről a negyvenes években Lajtha László gyűjtött olyant, hogy Rákóczi keservese. Jagamas János folklórgyűjtő, népzenekutató a bethleni zenészektől vette fel a Bánffyak lassúját. Bethlen Gáborról létezik egy olyan feljegyzés, miszerint olyan táncot járt, hogy alig mozgatta a lábát. Ez valószínű, a mezőségi akasztós, a nemzetségek tánca. Martin György tánckutató szerint ez lehetett a legrégebbi magyar páros tánc. Nekünk, kisebbségben élő népeknek nagyon fontos, hogy megőrizzük ezeket a hagyományokat. Belecseppentünk egy szláv, germán, latin tengerbe, és a csodával határos, hogy ezer évig megmaradtunk magyarnak. És ez ennek a népi kultúrának köszönhető.

Kallós Zoltán. Albert Levente felvételei

Kallós Zoltán. Albert Levente felvételei


– Említette, hogy jövöget az idő, amikor ez a népi kultúra, a népzene a magyar műveltség alapjának számít. Az ön által is támogatott magyar táncházmozgalomnak ebben igen nagy a szerepe. Vannak azonban ellenzői is, meg olyanok, akik nem érzik magukhoz közel a népi kultúrát, de bizonyos modern tálalásban elfogadják.
– Öröm, hogy a magyar táncházmozgalommal újból terjedni kezdett a magyar népdal és a magyar tánc. A magyar táncházmozgalom átlépte Magyarország és Európa határait is, mindenfelé a világon magyar mintára alakulnak a táncházak. Ez az a mozgalom, amely összefogja a világ magyar ifjúságát, de nemcsak a magyart, más nemzetiségűeket is, ugyanis a zene és a tánc nyelvén lehet a legjobban értekezni. Van egy olyan társadalmi réteg Magyar­országon és itt is, amely azt mondja, hogy a magyar népdal idejét múlta, primitív, múzeumba való kacat. Ez nem igaz. A magyar népzene mindig érzelmeket ébreszt az emberben, és a szövegekből mindenki választhat tetszése szerint. Nem titkol el sem örömet, sem bánatot, egyformán beszél a bőségről és a szorongatott szükségről, a szerelemről, mindenről. Lehet benne válogatni, természetesen a legszebb szöveget a legszebb dallammal kell párosítani. Elfogadom a modern zenét is, ha van számomra mondanivalója akár hangzásban, akár szövegben, de ha csak csinnadratta, akkor nem. A feldolgozásokról, modern változatokról azt tartom, ha valaki nem tud szebbet csinálni belőle, akkor hagyja úgy, ahogy az Isten megteremtette. Ha olyant nem tud, mint Kodály, meg Bartók, akkor ne nyúljon hozzá. Nagyon gazdag a magyar népzene, van, amiből válogatni. Csak be kell menni a magyar népzene tárába, én magam vagy tizennégyezer dallamot vettem fel, azelőtt Kodályék és még sokan mások.

 

– Lészpeden kezdte tanítói pályafutását, ott ismerte meg a moldvai csángók hagyományait és ismerete fel az elrománosító politikát. Később egyik gyűjtési területévé vált a Kár­pátokon túli magyar közösség, sorsáért a mai napig aggódik. Hogy értékeli az elmúlt húsz évben történt csángóföldi változásokat?
– Semmit sem változott, sőt, helyzetük rosszabbodott. És ebben a leghibásabb a katolikus egyház, a papok. Ők vették át a Secu­ritate szerepét. A klézsei pap azt prédikálta a templomban annak idején, hogy halálos vétek a magyar ábécét a gyermekek kezébe adni, hát akkor mit várunk tőlük? És most is tűzzel-vassal tiltják. A Vatikánnak ez évszázados politikája. Moldva mindig missziós terület volt, missziós olasz papokat küldtek, hogy megtörjék a görög katolikus egyház egységét. Ezért elrománosítják a moldvai csángókat. A bukovinai lengyelekkel is ugyanez ment végbe, és most beindult Szlo­vákiában is. Főleg a Zobor-vidéken panaszkodnak, hogy nincs magyar papjuk, a magyar papokat elküldik olyan falvakba, ahol szlovákok laknak, a szlovák papokat pedig magyar falvakba. Ezért veszítettük el a Szerémsé­get is, mert a püspökség lemondott róla. Annak idején Moldváról is lemondott az erdélyi püspökség, megalakították a iaşi-i püspökséget, és azonnal elrendelték, hogy Moldvában csak latinul és románul szabad misézni, énekelni. A magyar oktatási program keveset ér, a gyermekek megtanulnak írni és olvasni, aztán otthon továbbra is románul beszélnek. Kollégiumokat kellene létesíteni, mint a miénk, Válaszúton. Szórvány­kollégi­umunk­ban, ahol jelenleg több mint kilencven utolsó éves óvodás és elemista tanul, a gyermekek ötöde vegyes házasságból származik, egy része nálunk tanul meg magyarul, sőt, szebben beszélnek, mint szüleik, mert az irodalmi nyelvet tanulják.

 

– Nyolcvanhat év alatt élt jót, rosszat. A hatalom bántotta, a szakma elismerte, 1990 után kitüntetések egész sorát ítélték Kallós Zoltánnak. Tanítványai, barátai szeretik, és támogatják kezdeményezéseit. Eddigi életének melyek voltak a legszebb időszakai?
– Életem legszebb pillanatai az adatközlőkkel, az énekesekkel teltek. Szülőfalum­ban, Válaszúton, de máshol is ezektől az emberektől kaptam a legtöbbet. Rózsa nénitől Moldvában, Miklós Gyurkáné Szájka Rózsától, akiről az Új guzsalyam mellett monográfiát írtam, de Hodorog Lucától is, meg másoktól. Nem lehet felsorolni, annyian vannak. És persze Bartók Bélától és Kodály Zoltántól, akivel kétszer találkoztam, és aki egy magnót adott nekem, amelyet a Securitate később elkobozott és elrontott.

Beszélgetésünk után Kallós Zoltán a sepsiszentgyörgyi őszi vásár színpadára lépett a Harmadik zenekarral, végigénekelte a válaszúti táncrendet, néhány kedves katonadalát és egy olyan bujdosót, amelyet a szépkenyerűszentmártoni Harangozó Ilonától gyűjtött, aki évekkel azelőtt Lajtha Lászlónak is elénekelte ezt a dalt. Legközelebbi tervei között szerepel, hogy karácsonyra elkészüljön a Balladák könyve eredeti felvételű hangzó melléklettel. Adjon az Isten egészséget, erőt Kallós Zoltánnak ehhez és egyéb terveihez.

Fekete Réka
Fotók: Albert Levente
www.3szek.ro

 

 

Válaszúti nyár

 

Válaszúti nyár

 

A Kallós Zoltán Alapítvány június 22.-én hazaengedte a Mezőségi Szórványkollégium lakóit, és megkezdődött a nyár. Minden évben az Alapítvány életében a nyár egyet jelent a táborozókkal. Az idén sem volt ez másképpen. Istennek hála, az idén sem volt hét, amikor ne lett volna vidám táborozó a telken.

Június 22. és szeptember 1. között 9 tábornak adott helyet az alapítvány telke. A táborokon a résztvevők száma meghaladja az 1100 - at.

Saját rendezésű táboraink:

-          Szórványtábor  – 2012. június 22.- július 1.

-          Ifjúsági tábor  – 2012. július 2.- 8.

-          Családos tábor – 2012. július 22.- 29.

-          Nemzetközi Mezőségi Tánctábor – 2012. augusztus 5.-13.

 

Helyet adtunk más eseményeknek és táboroknak is:

-          Napsugár tábor – 2012. július 9.- 13.

-          Dribli sporttábor – 2012. július 10.- 15.

-          Bólyai Nyári Akadémia  - 2012. július 16.- 21.

-          Pötörke Népművészeti Egyesület Tatabánya – 2012. július 30.- augusztus 4.

-          Fogyatékkal élők nyári tábora – 2012. augusztus 23.- 28.

      Saját rendezésű táborainkban kézműves foglalkozásokat, táncot, népdalt és népi gyermek játékokat, táncházat, hangszeres oktatást, adatközlőkkel való találkozást, kirándulásokat és egyéb kulturális programokat szerveztünk.  


           1. Szórványtábor – 2012. június 22.-július 1.

           Idén, hat megye 20 településről 91 gyermeket foglalkoztattunk a mezőségi szórványtáborban. Főleg anyanyelvi és kézműves foglalkozásokon vettek részt. Ennek ellenére nem hiányozhatott a tábori programból a népdaltanulás, a tánc és a népi gyermekjátékok sem.

A tábor a válaszúti szórványkollégium pedagógusai számára azért is fontos, mert ekkor ismerkedünk meg a következő tanév I. osztályosaival.

A szombati Gálaestre szép számmal érkeztek szülők, testvérek és nagyszülők. Ekkor mindenki megmutathatta, hogy mit tanult a Válaszúton, a kirakodóvásáron megcsodálhatták az egy hét alatt elkészített kézműves munkákat.

KÉPEK

 

2. Ifjúsági tábor – 2012. július 2.- 8.

Az ifjúsági tábor idején a hőmérő árnyékban közel 40 fokot mutatott, ami tavalyhoz képest szokatlannak bizonyult. Ennek ellenére mindenki nagyon jól érezte magát.

A jó hangulatról az oktatók mellett több zenekar is gondoskodott. Csütörtök délelőtt szünetelt a táncoktatás. Ekkor vetélkedők, kirándulások töltötték ki a programot. Aki nem ment kirándulni, benevezett valamelyik vetélkedőre, melynek vége nagy locsolkodás volt. Két literes pillepalackokat töltöttek meg vízzel, és az udvaron a résztvevők húsvéti hangulattal enyhítették a nagy meleget. Az oktatók locsolótömlővel „hűtötték” az ifjakat. Az egy hét alatt a résztvevők közel 30 népdalt tanultak meg, így bőven volt miből válogatni a pénteki népdalversenyre.

Az oktatók elmondása szerint az idén páratlanul jó csapat verődött össze, remekül tudtak tanítani és az eredmény szombaton, a gálán meglehetősen jónak bizonyult. Idén 130 jelentkező volt ebben a táborban.

KÉPEK


3. Napsugár tábor – 2012. július 9.- 13.

A nagy júliusi forróságban adtunk helyet a Napsugár tábornak, idén már második alkalommal. A táborba érkező 40 pedagógus tartalmas programban részesült. Előadások, kézműves foglalkozások, táncház, múzeumlátogatás és egy nagyon tartalmas bonchidai gyalogos kirándulás.

Évről évre színesebb és színesebb, szakmai szempontból pedig kiemelkedő rendezvény. Neves szakemberek tartottak színvonalas előadást a résztvevőknek. Este a közös vacsorát szakmai beszélgetés követte, mely mindenki számára tartalmas és hasznos volt.


4. Dribli – Erdélyi Gyerek Fociklub -  sporttábor – 2012. július 10.- 15.

Idén első alkalommal szervezték Válaszúton a Dribli sporttábort. A 15 főből álló csapat naponta 2 kimerítő edzést tartott a válaszúti sportpályán. A gyermekek erőnlétét jelzete, hogy a majdnem egyhetes táborozás és edzés után az oktatókon jobban látszott a fáradtság. Ennek ellenére remek lehetőség volt a fiúk számára, hogy mestereiktől tanulhassanak pár cselt. A hét folyamán lazításként a gyerekek meglátogatták a dési strandot és egy jó nagy lubickolás után este könnyebben ment az esti edzés.

Reméljük, hogy jövőre is találkozunk. Mindenki nagyon jól érezte magát a táborban. A vasárnap délutáni szalonnasütésen a szülők is részt vettek és megnézhették, hogy mennyit fejlődött gyermekük. 


5. Bólyai Nyári Akadémia - 2012. július 16.- 21.

Immár harmadik alkalommal adtunk helyet a Bólyai Nyári Akadémia népművészeti táborának. A XX. alkalommal megrendezett szakmai fórum, szakmai és közművelődési szempontból kiemelkedő rendezvény, az erdélyi magyar oktatás egyik legfontosabb nyári eseménye.

Idén 60 fő vett részt a képzésben. Volt itt kirándulás, bútorfestés, nemezelés, gyöngyfűzés, tudományos előadás, múzeumlátogatás és népdaltanulás. A résztvevő pedagógusok visszajelzéseiből következtettünk arra, hogy sokan igénylik az ehhez hasonló gyakorlati továbbképzéseket.


6. Családos tábor 2012. július 22.- 29.

A családos tábor évek óta az egyik leghangulatosabb táborunk. Az idén több mint 150 résztvevővel büszkélkedhetünk. A család közösségünk megtartó ereje, társadalmunk alapja. Jó volt látni, ahogy a család felnőtt tagjai félreteszik a munkát, és a gyermekekkel egy teljes hétig Válaszúton töltik jól megérdemelt szabadságukat.

Szombaton, a kirakodóvásáron minden család kiállíthatta azokat a termékeket, amiket itt Válaszúton készített. A családias légkör, a sok gyermek, igen kellemes és lelket melengető hét volt számunkra.

KÉPEK


7. Pötörke Népművészeti Egyesület Tatabánya – 2012. július 30.- augusztus 4.

A 94 főből álló néptáncegyüttes egy nagyon tartalmas és hasznos hetet töltött Válaszúton. Komoly tánctudással érkeztek hozzánk. Ismereteiket ennek ellenére gazdagíthatták az adatközlőktől és oktatóinktól megszerzett tudással. Kirándulásokat is szerveztek Székre, Szamosújvárra, Visára és Mérára. Egy hét után élményekben gazdagon térhettek haza.


8. Nemzetközi Mezőségi Tánctábor – 2012. augusztus 5.- 13.

Idén a legnagyobb látogatószámmal a Nemzetközi Mezőségi Tánctábor rendelkezett, a maga 370 fős vendégseregével. A világ minden tájáról érkeztek érdeklődők: amerikaiak, angolok, németek, görögök, törökök és románok. Nagyon jó hangulatban telt a hét. Mindenki megtalálta a magának megfelelő programot. A hangszeres oktatást neves oktatók tanították, akárcsak a táncokat.


9. Fogyatékkal élők nyári tábora – 2012. augusztus 23.- 28.

A 75 főből álló fogyatékkal élők nyári tábora az idén az utolsó olyan rendezvény, melynek helyet adtunk. A színes programokból és játékokkal tarkított egy hétig tartó foglalkozáson nagyon jól érezték magukat a táborozók és kísérőik.

Tábor végén mindenki nehéz szívvel búcsúzott. A friss levegő, a finom étel, a baráti hangulatú légkör, a figyelmes kiszolgálás, nagyon megtetszett a résztvevőknek. Távozáskor mondták, hogy örökre szívükbe zárták Válaszútat.


Múzeumi látogatók

9 hónap alatt 208 kisebb nagyobb csoport járt a Kallós Zoltán Múzeumban és Népművészeti központban. Adataink szerint eddig 3600 ember tekinthette meg a páratlanul gazdag gyűjteményt.

 

 

 

Kallós Zoltán Alapítvány 2012 évzáró

 

VÁLASZÚTI HÍRMONDÓ

a válaszúti diákok újsága 

final

        

         FŐ TÁMOGATÓINK

 

1227653 

images

 

communitas fuggoleges

 

Soros

 

77

 

dension

 

kormany

 

nefmi

 

Kim

 

ministerul cultelor

 

sigla-consiliul-judetean-cluj

 

nemzeti alapitvany

 

balassi

 

 

 

PARTNEREINK

 

irinyi

 

dorog

 

 

TEKA

 

Face-time Tv

 

160x280px

 


HONLAPCSALÁD


untitled-crops

 

Oldalainkat 83 vendég böngészi